H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
     
                 
               
               
               
  Sist oppdatert: 20.09.2023          
               
               
    Forside            
 
   
  Kontakt            
  Kilder            
  Forklaring            
  Passasjerfartøy            
  Hurtigbåter            
  Bilferger            
             
             
             
     
  FORMÅL    
     
  Denne nettsiden er lagt opp som en presentasjon av samtlige fartøy som i kommersiell tjeneste har trafikkert med biler og passasjerer i, samt til / fra Rogaland fylke.    
       
  Arkivet har blitt oppfrisket, og er forsøkt å gjøres mer leselig. Det er også kommet tilbakemeldinger på at flere bilder kunne vært en forbedring. Det som her blir nytt, er derfor å presentere fartøyene med kronologiske bilder etter som det    
  er blitt gjort bygningsmessige forandringer på fartøyene, navn og eierskifter.    
       
  Fartøylinjer merket med              er aktive i Rogaland per i dag. Blå er også hovedfargen for det som inngår i fartøyenes virke i Rogaland under 'historikk'.    
       
  Det er i dag en haug med kildemateriale der ute, både i trykk og elektronisk på interntt. Tanken bak denne siden er å samle alt dette én plass, og dermed få det så nøyaktig som mulig, både teknisk og historisk.    
       
  Kriteriet for opplisting i arkivet er: Fartøy på seilinger i eller fra Rogaland fylke i minimum 1 måned - til innenriks snuhavner - og med passasjersertifikat på disse seilingene.    
  Det vil si at fartøy som f.eks. har seilt i kystgodsruter, med høyere passasjersertifikat enn 12, er tatt med. Ruter med snuhavner utenriks er ikke tatt med.    
       
  Dette er ikke en artikkelserie med hverdagshistorier og lignende, men en serie av tørre fakta om de forskjellige fartøys historier og skjebner.    
       
  Det er lagt ned et vesentlig arbeide i form av gjennomgang av bøker, tidsskrifter og nettsøking, og flere kilder er kontrollert opp i mot hverandre for at resultatet skal bli så korrekt som mulig.    
  Det er nok allikevel slik at det vil forekomme feilaktige opplysninger, og dette er ofte proporsjonalt med fartøyets alder; jo eldre et fartøy er, dess mer komplisert er det å fremskaffe nøyaktig og korrekt historikk.    
  I så måte så er det svært ønskelig med tilbakemeldinger på innholdet. På den måten er det mulig å kvalitetssikre arkivet ytterligere.    
       
  Arkivet har følgende kategorier:    
       
  - Passasjerfartøy;  fartøy med hovedvekt på passasjerbefraktning.    
  - Hurtigbåter;  hurtiggående fartøy med hovedvekt på passasjerbefraktning.    
  - Bilferger;  fartøy med hovedvekt på bil- og passasjerbefraktning [med eget konstruert bildekk].    
       
  Merk at fartøyene er listet opp alfabetisk i forhold til det navnet de først trafikkerte under. Andre navn i trafikk i Rogaland er listet opp i kolonne til høyre i oversikten.    
       
  Datoer som er angitt, er ikke alltid hundre prosent korrekt. Der den oppgitte kildereferansen er for eksempel rutehefter, så kan de reelle datoene være annerledes. De beste kildene er imidlertid avisene, da disse referansene kan tidsfestet    
  mer nøyaktig.    
       
  Fartøy i utenriksfart er ikke tatt med, kun de med snuhavn innen landets grenser.    
       
  Det anbefales å trykke F5 (oppdatér) ved hvert nytt besøk på det aktuelle fartøyet for å laste inn siste oppdatering, da enhetene har en tendens til å huske kun det siste besøket og hente opp dén.    
       
  Det hersker usikkerhet om eierforhold kontra drift av diverse fartøy. Dersom det er feil i forhold til dette, så settes det stor pris på en tilbakemelding.    
       
       
  KILDER, REFERANSER OG RETTIGHETER    
       
  I motsetning til tidligere, hvor det er innhentet brukstillatelser for hvert enkelt bilde, så er dette nå ikke gjort. Det er notert hvem som innehar rettighetene til hvert bilde, og hvor bildet er hentet fra. Dersom det ikke er ønskelig    
   at et bilde blir presentert her, så gi beskjed, og det vil bli slettet herfra.    
       
  Hva er de sikreste kildehenvisningene? Det innebærer alt fra egne observasjoner, referert til som 'HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net', via aviser til tidsskrifter, bøker og annet. Objektivt sett, kan disse rangeres slik:    
       
  1. Egne observasjoner, ref. 'HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net'    
  2. Aviser, da disse angir ferske hendelser tett opp imot reelt tidspunkt    
  3. Litteratur    
       
  Det er fortsatt en del linjer som det ikke er kildehenvisning på. Dette skyldes at innholdet der er nedskrevet for lenge siden, i den tidlige fasen av prosjektet. Da var jeg dessverre ikke opptatt av å notere ned hvor informasjonen var hentet fra.    
  Men disse hullene vil forhåpentligvis bli fyllt ut etter hvert.    
       
  Antall fartøy presentert per i dag: 424    
       
       
             
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau