H M I X
SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau
 
 
Forside  
Kontakt 0
Kilder 0
Forklaring 0
Passasjerfartøy
Hurtigbåter 0
Bilferger 0
Oppdatert: 27.11.2021
   
    FORSIDE
Denne nettsiden er lagt opp som en presentasjon av samtlige fartøy som i kommersiell tjeneste har trafikkert med biler og passasjerer i, samt til / fra Rogaland fylke.
Det er i dag en haug med kildemateriale der ute, både i trykk og elektronisk på interntt. Tanken bak denne siden er å samle alt dette én plass, og dermed få det så nøyaktig som mulig, både teknisk og historisk.
Det nedre grensesnittet for arkivet er fartøy som har passasjersertifikat, og som har seilt i minimum én måned i regulær trafikk på en bestemt strekning, eller i kommersielt eie i fylket i minimum én måned.
Det vil si at arkivet også omfatter innleide fartøy.
Dette er ikke en artikkelserie med hverdagshistorier og lignende, men en serie av tørre fakta om de forskjellige fartøys historier og skjebner.
Arkivet er under oppussing, og er forsøkt å gjøres mer leselig. Det er også kommet tilbakemeldinger på at flere bilder kunne vært en forbedring. Det som her blir nytt, er derfor å presentere fartøyene med kronologiske bilder etter som det
er blitt gjort forandringer på utseende, navn og eierskifter. I motsetning til tidligere, hvor det er innhentet brukstillatelser for hvert enkelt bilde, så er dette nå ikke gjort. Det er notert hvem som innehar rettighetene til hvert bilde, og hvor
bildet er hentet fra. Dersom det ikke er ønskelig at et bilde blir presentert her, så gi beskjed, og det vil bli slettet herfra.
Fartøy som er merket med   er overført til nytt format.
Fartøylinjer merket med   er aktive i Rogaland per i dag.
Det er lagt ned et vesentlig arbeide i form av gjennomgang av bøker, tidsskrifter og nettsøking, og flere kilder er kontrollert opp i mot hverandre for at resultatet skal bli så korrekt som mulig.
Det er nok allikevel slik at det vil forekomme feilaktige opplysninger, og dette er ofte proporsjonalt med fartøyets alder; jo eldre et fartøy er, dess mer komplisert er det å fremskaffe nøyaktig og korrekt historikk.
I så måte så er det svært ønskelig med tilbakemeldinger på innholdet. På den måten er det mulig å kvalitetssikre arkivet ytterligere.
Arkivet har følgende kategorier:
 
- Passasjerfartøy;  fartøy med hovedvekt på passasjerbefraktning.
- Hurtigbåter;  hurtiggående fartøy med hovedvekt på passasjerbefraktning.
- Bilferger;  fartøy med hovedvekt på bil- og passasjerbefraktning [med eget konstruert bildekk].
Merk at fartøyene er listet opp alfabetisk i forhold til det navnet de først trafikkerte under. Andre navn i trafikk i Rogaland er listet opp i kolonne til høyre i oversikten.
Datoer som er angitt, er ikke alltid hundre prosent korrekt. Der den oppgitte kildereferansen er for eksempel rutehefter, så kan de reelle datoene være annerledes. De beste kildene er imidlertid avisene, da disse referansene kan tidsfestet
mer nøyaktig.
Fartøy i utenriksfart er ikke tatt med, kun de med snuhavn innen landets grenser.
Hva er de sikreste kildehenvisningene? Det innebærer alt fra egne observasjoner, referert til som 'HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net', via aviser til tidsskrifter, bøker og annet. Objektivt sett, kan disse rangeres slik:
1. Egne observasjoner, ref. 'HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net'
2. Aviser, da disse angir ferske hendelser tett opp imot reelt tidspunkt
3. Litteratur
Antall fartøy presentert per i dag: 408
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau