֍ H M I  
  SKIPSARKIV ROGALAND - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
     
     
  MENY     FORSIDE   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
       
     
     
     
 
   
       
       
         
       
       
       
       
     
  PRESENTASJON Oppdatert: 26.10.2021  
     
     
  Denne nettsiden er lagt opp som en presentasjon av samtlige fartøy som i kommersiell tjeneste har trafikkert med biler og passasjerer i, samt til / fra Rogaland fylke.  
     
  Det er i dag en haug med kildemateriale der ut, både i trykk og elektronisk på interntt. Tanken bak denne siden er å samle alt dette én plass, og dermed få det så nøyaktig som mulig, både teknisk og historisk.  
     
  Det nedre grensesnittet for arkivet er fartøy som har passasjersertifikat, og som har seilt i minimum én måned i regulær trafikk på en bestemt strekning, eller i kommersielt eie i fylket i minimum én måned.  
  Det vil si at arkivet også omfatter innleide fartøy.  
     
  Dette er ikke en artikkelserie med hverdagshistorier og lignende, men en serie av tørre fakta om de forskjellige fartøys historier og skjebner.  
     
  Fotografiet som er brukt for hvert enkelt fartøy er ment å fremstille fartøyet slik det var mest kjent, men dette er nok et nokså selektivt valg fra undertegnedes side.  
  Av og til er det egenprodusert bildemateriale prioritert, og da kan det hende at bildet ikke er ett hundre representativt for tiden i vårt distrikt.  
  Men uansett vil nok mange kanskje huske dem annerledes, da mange fartøy har blitt vesentlig ombygget opp igjennom årene.  
  Kvaliteten på noen av fotografiene er ikke av det beste. Dette p.g.a. at det er lagt stor vekt på egenprodusert materiale, og en del fotogafier er derfor gamle, og noen hentet fra 8mm-filmer.  
     
  Det er lagt ned et vesentlig arbeide i form av gjennomgang av bøker, tidsskrifter og nettsøking, og flere kilder er kontrollert opp i mot hverandre for at resultatet skal bli så korrekt som mulig.  
  Det er nok allikevel slik at det vil forekomme feilaktige opplysninger, og dette er ofte proporsjonalt med fartøyets alder; jo eldre et fartøy er, dess mer komplisert er det å fremskaffe nøyaktig og korrekt historikk.  
  I så måte så er det svært ønskelig med tilbakemeldinger på innholdet. På den måten er det mulig å kvalitetssikre arkivet ytterligere.  
     
  Arkivet har følgende kategorier: - Passasjerfartøy;  fartøy med hovedvekt på passasjerbefraktning.    
    - Hurtigbåter;  hurtiggående fartøy med hovedvekt på passasjerbefraktning.    
    - Bilferger;  fartøy med hovedvekt på bil- og passasjerbefraktning [med eget konstruert bildekk].    
     
  Merk at fartøyene er listet opp alfabetisk i forhold til det navnet de først trafikkerte under. Andre navn i trafikk i Rogaland er listet opp i kolonne til høyre i oversikten.  
     
  Datoer som er angitt, er ikke alltid hundre prosent korrekt. Der den oppgitte kildereferansen er for eksempel rutehefter, så kan de reelle datoene være annerledes. De beste kildene er imidlertid avisene.  
  Det er referanser som er tidsfestet mer nøyaktig.  
     
  Fartøy i utenriksfart er ikke tatt med, kun de med snuhavn innen landets grenser.  
     
  Hva er de sikreste kildehenvisningene? Det innebærer alt fra egne observasjoner, referert til som 'HMI', via aviser til tidsskrifter, bøker og annet. Objektivt sett, kan disse rangeres slik:  
     
  1. Egne observasjoner [ref. 'HMI].  
  2. Aviser [da disse angir ferske hendelser tett opp imot reelt tidspunkt].  
  3. Litteratur.  
     
  Antall fartøy presentert: 408  
  Egenprodusert bildemateriale [av alle presentasjoner]: 31.11 %  
  Egenprodusert bildemateriale [av presentasjoner m/ fotografi]: 33.96 %  
     
     
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau