HMI
 
  SKIPSARKIV ROGALAND      
     - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
 
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau            
  Forside        
           
           
           
             
     
     
  Sist oppdatert   Forside    
  04.12.2023     Kontakt    
        Kilder    
        Forklaring    
        Passasjerfartøy    
        Hurtigbåter    
        Bilferger    
     
     
1     FORMÅL 1
2       2
3     Denne nettsiden er lagt opp som en presentasjon av kommersielle fartøy med: Passasjersertifikat, tilstedeværelse i Rogaland, eller i trafikk i eller til /fra Rogaland i minium 1 måned. 3
4     Det vil si at fartøy som f.eks. har seilt i kystgodsruter, med høyere passasjersertifikat enn 12, er tatt med. Ruter med snuhavner utenriks er ikke tatt med. 4
5       5
6     Fartøy-lenker i GRÅTT er overført til ny utforming med lettere lesbarhet og kartoversikt. Fartøy-lenker i LILLA er i gammel utforming. 6
7       7
8     Litt om tanken bak utformingen av arkivet: 8
9     - Arkivet er under bearbeiding, og lenker i arkivet med HVIT prikk er ferdig oppdatert, mens de med GRÅ prikk ikke er oppdatert enda. Men informasjonen er uansett korrekt. 9
10     - Navn i GRØNT i indeksene er i Rogaland per i dag, basert på kriteriene i linje 3. 10
11     - Linjer i GRØNT i profilene er aktuelle perioder i Rogaland. 11
12     - Fartøyene er listet opp alfabetisk i forhold til det navnet de først opptrådde under. Andre navn i perioden(e) i Rogaland er listet opp i kolonne til høyre i oversikten. 12
13     - Datoer som er angitt, er ikke alltid hundre prosent korrekt. Der den oppgitte kildereferansen er for eksempel rutehefter, så kan de reelle datoene være annerledes. De beste referansene vil 13
14        være avisene, da disse referansene kan tidfestes mer nøyaktig. 14
15     - Bildene er presentert i kronologisk rekkefølge, og tanken er å få med konstruksjonsmessige forandringer og eierskifter. 15
16       16
17     Dette er ikke en artikkelserie med hverdagshistorier og lignende, men en serie av tørre fakta om de forskjellige fartøys historier og skjebner. 17
18       18
19     Det er lagt ned et vesentlig arbeide i form av gjennomgang av bøker, tidsskrifter og nettsøking, og flere kilder er kontrollert opp i mot hverandre for at resultatet skal bli så korrekt som mulig. Det er nok 19
20     allikevel slik at det vil forekomme feilaktige opplysninger, og dette er ofte proporsjonalt med fartøyets alder; jo eldre et fartøy er, dess mer komplisert er det å fremskaffe nøyaktig og korrekt historikk. 20
21     I så måte så er det svært ønskelig med tilbakemeldinger på innholdet. På den måten er det mulig å kvalitetssikre arkivet ytterligere 21
22       22
23     Det hersker usikkerhet om eierforhold kontra drift av diverse fartøy. I noen tilfeller der det er uklart om hvem som drifter fartøyet, så er IMS-ansvarlig, hentet fra Sjøfartsdirektoratet sin nettside, 23
24     blitt brukt som et referansepunkt. Dersom det er feil i forhold til dette, så settes det stor pris på en tilbakemelding. 24
25       25
26       26
27     KILDER, REFERANSER OG RETTIGHETER 27
28       28
29     I motsetning til tidligere, hvor det er innhentet brukstillatelser for hvert enkelt bilde, så er dette nå ikke gjort. Det er notert hvem som innehar rettighetene til hvert bilde, og hvor bildet er hentet fra. 29
30     Dersom det ikke er ønskelig at et bilde blir presentert her, så gi beskjed, og det vil bli slettet herfra. 30
31       31
32     Hva er de sikreste kildehenvisningene? Det innebærer alt fra egne observasjoner, referert til som 'HMI', via aviser til tidsskrifter, bøker og annet. Objektivt sett, kan disse rangeres slik: 32
33     1. Egne observasjoner, referert til som 'HMI'. 33
34     2. Aviser, da disse angir ferske hendelser tett opp imot reelt tidspunkt. 34
35     3. Litteratur. 35
36       36
37     Det er fortsatt en del linjer som det ikke er kildehenvisning på. Dette skyldes at innholdet der er nedskrevet for lenge siden, i den tidlige fasen av prosjektet. 37
38     Da var undertegnede dessverre ikke opptatt av å notere ned hvor informasjonen var hentet fra. Men disse hullene vil forhåpentligvis bli fyllt ut etter hvert. 38
39       39
40     Antall fartøy presentert per i dag: 431 40
     
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau