HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
 
      OPPDATERT 21.06.2018  
                 
 
                       
 
  Denne nettsiden er lagt opp som en presentasjon av samtlige fartøy som i kommersiell tjeneste har trafikkert med biler og passasjerer i, samt til / fra Rogaland fylke.  
  Omfanget strekker seg fra oppstarten av Det Stavangerske Dampskibbselskab a/s i 1855 og frem til i dag.  
   
  Det nedre grensesnittet for arkivet er fartøy som har passasjersertifikat, og som har seilt i minimum én måned i regulær trafikk på en bestemt strekning, eller i kommersielt eie i fylket i minimum én måned. Det vil si at arkivet også omfatter innleide fartøy.  
   
  Dette er ikke en artikkelserie med hverdagshistorier og lignende, men en serie av tørre fakta om de forskjellige fartøys historier og skjebner.  
   
  Fotografiet som er brukt for hvert enkelt fartøy er ment å fremstille fartøyet slik det var mest kjent, men dette er nok et nokså selektivt valg fra undertegnedes side.  
  Mange vil kanskje huske dem annerledes, da mange fartøy har blitt vesentlig ombygget opp igjennom årene.  
   
  Det er lagt ned et vesentlig arbeide i form av gjennomgang av bøker, tidsskrifter og nettsøking, og flere kilder er kontrollert opp i mot hverandre for at resultatet skal bli så korrekt som mulig.   
  Det er nok allikevel slik at det vil forekomme feilaktige opplysninger, og dette er ofte proporsjonalt med fartøyets alder; jo eldre et fartøy er, dess mer komplisert er det å fremskaffe nøyaktig og korrekt historikk.  
   
  I så måte så er det svært ønskelig med tilbakemeldinger på innholdet. På den måten er det mulig å kvalitetssikre arkivet ytterligere.  
   
  Sidene har i den senere tid vært under oppussing, og dette arbeidet er nå ferdigstilt. De som fortsatt er markert med hvit farge, gjenstår å oppgradere til ny 'layout'.  
   
  Arkivet har følgende kategorier: : Passasjerfartøy; fartøy med hovedvekt på passasjerbefraktning.  
    : Hurtigbåter; hurtiggående fartøy med hovedvekt på passasjerbefraktning.  
    : Bilferger; fartøy med hovedvekt på bil- og passasjerbefraktning [med eget konstruert bildekk].  
 
  Antall fartøy presentert per 29.10.2017: 356